Guía Video

##Yup4n4

Reproducir Video

achanqaray
achikyay
achka mayu
achkan qucha
achokcha
amaru
anchata wayra
anqas challwa
anqas qantu
anqas tika
anqaschiy
añawicha
asichay
chakanacha
chakanata
challwa
chiwaku
hatun kuntur
hatun mama qucha
hatun miski ruru
hatun ñawi
hatun qantu
hatun qinti
hatun qoyllur
hatun tika
hatun wayra
hatun yuraq mayu
huchuy rapi
huchuy tawa kuchu
huchuy wayra
illa llimpi
illacha
Illapa
illariy qinti
illariypi qintikuna
inkill
intihina tika
ispi
kallpa
Karachi
kullicha
kulli qoyllur
kusisqa
kuyuq unu
kuyuq yaku
kuyuy yakukuna
liqi liqi
llama
llimpisapa
llipiqyay
mallkucha
mallkukuna
mallkuta
mama phuray
mama qucha
mayu llimpi
mayu pisquwan
mayupi challwa
mayupi pisqu
mayuta
mayuwan challwata hamun
mikuq lluthu
mikuq qinti
misi
miski nina
miski rurucha
miski ruruta
musquy
muyukuna
muyuna
muyuq kulli qantu
muyuq llimpi
muyuq mama qucha
muyuq parakas
muyuq qinti
muyuq qoyllur
muyuq wayracha
muyuq wayrakuna
muyuq yaku
nina rapi
ñan
ñawchi
ñawi
orqo
pachamama
pakucha
panti
paña
paqcha llimpi
paqchapi challwa
para llimpi
pata llimpi
pata pata
paway
phaway
pillpintu llimpi
pillpintu sarapas
pillpintucha
pillpintuta tikapas
pirqa llimpi
pirqata
pisqu
puka inkill
puka mayu
puka ñawi
puka pata pata
puka pisqu
puka wayra
puka wayta
puka yarqa
pukachiy
pukaya
puriq tika
puru
puytu llimpi
puytu ñawi
puytuta
puyu llimpi
puyuta
qantu
qarachi
qello
qilluya
qinqu
qinti paña
qori wayra
qoyllur
qoyllur chaska
qoyllur ruyru
qoyllur tika
qoyllurkuna
qucha llimpi
qucha pillpintu
quchakuna
quchakuna urqukunapas
quchata
qumir wayta llimpi
rapi
rapi llimpi
rapi ñawi
rapi paña
rapi ruyru
rapikuna
rapikuna llimpi
rapipi pillpíntu
riti urqu
rupay
rupha
sapan pillpintu
sapan qoyllur
sisa
suchi
sunqu wayra
sunquchay
sunqukuna
sunqupi tika
sunqupi wayta
sunquruna
tawa tikakuna
tikacha
tikakunacha llimpi
tikakunata
tikapi pillpintu
tikarina
trucha yutuwan
tuta pata pata
tuta qinti
tuta tikacha
tutapi mayu
tutaya
tutura
uqullu
uqullukuna
urpi llimpi
urpicha
urqu llimpi
urquta
urquta musquy
uru
uruchakuna
utqayta wayra
waqar
warmi
wawa uya
wayrapi pisqu
wayrapi puyu
wayrapi wayta
wayta apunapas
wayta chaskapas
wayta illapapas
wayta kanchis
wayta llimpi
wayta soqta
wayta urqu
waytacha
wikuñacha
wikuñata
yunka
yuraq mayu
yutucha
yutukuna


Componer video

ayphu opacidad
 ayphu N(0-1) &
challuy quebrar
chay rango
chikan tamaño
chikan N &
chiqichiy difuminar
chiqichiy N &
chutarisqa tawa kuchu mascara rectangular
chutarisqa tawa kuchu N N N N (0 – 0.5) &
hayka cuánto
achkan kallpa brillo
achkan kallpa N &
llimpichay saturación
llimpichay N &
lluqsina salida
lluqsina N &
maypi posicion maypi N N(0-1 / (-1)) &
huq muyuy girar
huq muyuy N &
patay rampa, desnivel
chikan (patay 20 0.2 2) &
winqu onda sinusoide
huq wichqay máscara circular
ruyruchiy máscara circular ruyruchiy N(0-1) &
sapakutin ajusta la duración
sapakutin N N &
tawa kuchu mascara cuadrada
tawa kuchu N(0-1) &
tupachiy contraste
tupachiy N &
winara volumen
yananiraqkuna escala de grises
yananiraqkuna N(0-1) &
yaykuna entrada